Museum City Tenjin

1990

Museum City Tenjin

1990

Tenjin areaFukuoka, Japan