1/2

Akasakamitsuke

1981Acrylic, polyethylene27.5×25×17.5cm
Takamatsu City Museum of Art

Akasakamitsuke

1981Acrylic, polyethylene27.5×25×17.5cm
Takamatsu City Museum of Art