Samanantara-pratyaya / Carpe diem

2016Acrylic, canvas18×25cm
Private Collection

Samanantara-pratyaya / Carpe diem

2016Acrylic, canvas18×25cm
Private Collection