Tamachi

1981Acrylic, polyethylene12.6×24.4×22cm
Takamatsu City Museum of Art

Tamachi

1981Acrylic, polyethylene12.6×24.4×22cm
Takamatsu City Museum of Art